هنگامی که داشتن یک نوزاد منجر به رنج مادر شدن در بیماری روانی می شود

ممکن است ماه آگاهی بهداشت روان مادران باشد. کارشناسان بهداشت روانی می خواهند طیف وسیعی از علائم عاطفی و روحی را که ام ام می توانند تجربه کنند و امامزادگان جدید بتوانند تجربه کنند و مهمتر از همه، این حمایت است. در اینجا بیماری های روحی و روانی پس از زایمان همه باید در مورد: …

Continue reading "هنگامی که داشتن یک نوزاد منجر به رنج مادر شدن در بیماری روانی می شود" »